تبلیغات
سرزمین ناشناخته ... - ملکه های زیبای افغانستانملکه ها زیبایی افغانستان
خیلی زیاد هستند اما من چندتا گذاشتم
البته همه زنان ودختران گل افغانی از همه لحاظ
بهترینن

ویدا صمدزی زیباترین دختر افغانستان در سال 2013

فلپینحماسه کوهستانی     در سال  2005 انگلستان


مدینه حمیدی  در سال 2012 بلژیک