تبلیغات
سرزمین ناشناخته ... - خشونت علیه زنان افغان


این ها زنان بیگناه سرزمین ظلم هستند
اینها زنانی هستند که بخاط زن بودن در دادگاه مردان نامرد محاکمه شده اند
اینها تعداد اندکی از زنان افغان هستند