تبلیغات
سرزمین ناشناخته ... - دختران افغانی( تاجیک ها )


تاجیک ها یکی از نژاد وقومیت های خون گرم ومهربان  کشور عزیزافغانستان هستند که تقزیبا   25  درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهندوبه زبان فارسی- دری صحبت میکنند ومسلمان میباشند


دختر زیبایی افغانی ( تاجیک)


دانشجو

دختران افغان (تاجیک )در مسابقات


بازیگر زن افغان در صحنه
(تاجیک)