تبلیغات
سرزمین ناشناخته ... - دختران افغانی( پشتونها )


پشتون ها یا اوغان ها یکی از نژادهای خون گرم ومهربان کشور عزیزمان افغانستان هستند که تقریبا  38 درصد از افغانها هستند به‌ لهجه‌ «پشتو»، صحبت میکنند ومسلمان هستند