تبلیغات
سرزمین ناشناخته ... - افغانی ها میراث ژنی بی نظیر


ساینس دیلی (2011)تحقیقات بوسیله پروژه ژن یابی نشان داده است که بسیاری از قومیت های شناخته شده افغانستان از میراث ژنی بی نظیری بهره برده اند .یک میراث ژنی بی نظیر که به اجدادی مشترک که به احتمال زیاد در دوران انقلاب نوسنگی و تشکیل جوامع اولیه می زیسته اند  بر می گردد .

بوسیله تحلیل جزئیات دی ان ای گرفته شده از 27 استان افغانستان ، تیم ژن یابی دریافتند که تنوع ژنی بین افغانستانی ها به احتمال زیاد به زمان تشکیل اولین تمدن ها ی اولیه در منطقه یعنی در زمان عصر برنز بر می گردد . مطالعات حاکی از آن است که این تمدن های اولیه بوسیله تهاجمات و پذیرش مهاجرت های بسیار تغییر کرده اند در نتیجه تفاوت های ژنی بین جمعیتی افزایش یافته و به افغانستانی ها یک تنوع ژنی بی نظیری را مرکز آسیا داده است.

به نقل از نش

ساینس دیلی (2011)تحقیقات بوسیله پروژه ژن یابی نشان داده است که بسیاری از قومیت های شناخته شده افغانستان از میراث ژنی بی نظیری بهره برده اند .یک میراث ژنی بی نظیر که به اجدادی مشترک که به احتمال زیاد در دوران انقلاب نوسنگی و تشکیل جوامع اولیه می زیسته اند  بر می گردد .

بوسیله تحلیل جزئیات دی ان ای گرفته شده از 27 استان افغانستان ، تیم ژن یابی دریافتند که تنوع ژنی بین افغانستانی ها به احتمال زیاد به زمان تشکیل اولین تمدن ها ی اولیه در منطقه یعنی در زمان عصر برنز بر می گردد . مطالعات حاکی از آن است که این تمدن های اولیه بوسیله تهاجمات و پذیرش مهاجرت های بسیار تغییر کرده اند در نتیجه تفاوت های ژنی بین جمعیتی افزایش یافته و به افغانستانی ها یک تنوع ژنی بی نظیری را مرکز آسیا داده است.

به نقل از نشریه پلاس وان : افغانستان یک تنوع غنی از جامعه چند قومی وچند زبانی را در آغوش گرفته است . و هدف ما این است که مشخص کنیم که چه گروههای افغانستانی متفاوتی از یک جمعیت مشترک با سیستم اجتماعی متفاوت اما با بار ژنی مثل هم بوجود آمده اند یا چه تفاوتهای قومی و فرهنگی از تفاوت های ژنی موجود پیدا خواهند شد

این مطالعات به ما ثابت می کند که افغانستان دارای عرض جغرافیایی ژنی  بی سابقه ای است و در نتیجه این پروژه تلاش می کند تا پر کند خلا های علمی ما رانسبت به افغانستان بخصوص اینکه افغانستان همیشه یک جای خالی بر روی نقشه ژنی دنیا بوده است و ما الان یک تصویر به نسبت بهتر از افغانستان داریم.